Statut wzorcowy Ochotniczej Straży Pożarnej
A+ R A-

Statut wzorcowy Ochotniczej Straży Pożarnej

Statut wzorcowy Ochotniczej Straży PożarnejRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAZ POZARNA w .............................. zwana dalej OSP.

§ 2.
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3.
Siedziba OSP jest remiza ul. ............................. .

§ 4.
Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedziba oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5.
Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawna.

§ 6.
Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9.
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych żądań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.


§ 10.
Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno - oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczna.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgoda przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami)

§ 12.
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowana pisemnej deklaracji.

§ 13.
Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych,
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3. Wspierających,
4. Honorowych.

§ 14.
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowska i złożyła przyrzeczenie następującej treści " W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia"

§ 15.
1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17.
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18.
Członkowie czynni i honorowi maja prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. Używać mundurów i odznak.

§ 19.
Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak tez regulaminów i uchwal władz OSP,
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 20.
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczna.

§ 21.
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z oplata składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4. Likwidacji OSP,
5. Śmierci,
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22.
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania od walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23.
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24.
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.


Rozdział IV
Władze stowarzyszenia OSP


§ 25.
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26.
Walne zebranie jest najwyższa władza OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 - 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27.
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5. Podejmowanie uchwal w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz od innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7. Podjecie uchwały o wystąpienie ze Związku OSP RP,
8. Podejmowanie uchwal w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
9. Podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28.
Przebieg walnego zebrania oraz podjecie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokółów.

§ 29.
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30.
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31.
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP;
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na zadanie komisji rewizyjnej OSP,
3. Na zadanie 1/2 liczby członków OSP,
4. Na zadanie Związku OSP RP.

§32.
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania zadania.

§33.
Do ważności uchwal walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów decyduje glos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólne liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§34.
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwal w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§35.
Wybory do władz OSP odbywają się w glosowaniu jawnym lub tajnym.


B. ZARZAD

§36.
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także mogą wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§37.
Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP,
2. Realizowanie uchwal i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwoływanie walnego zebrania,
4. Niezwłoczne zawiadomienie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5. Informowanie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych.
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13. Rozstrzyganie sporów miedzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§38.
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§39.
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§40.
Do ważności uchwal wymagana jest co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłe większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego obrad.

§41.
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§42.
Naczelnik straży kieruje jednostka operacyjno - techniczna jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczaniu członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarowa działalnością zapobiegawcza.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§43.
Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować
następujące wyróżnienia:

1. Pochwale ustna.
2. Pochwale w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§44.
Za niewłaściwe dokonywanie zadań operacyjno technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować
następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne.
2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.


C. KOMISJA REWIZYJNA.
§45.
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z ocena działalności OSP.
3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§46.
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§47.
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§48.
Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
Zmiany te musza być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.


ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze OSP


§49.
Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z majątku i imprez.
4. Ofiarności publicznej.
5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§50.
OSP może prowadzić działalność gospodarcza wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy członków OSP.


ROZDZIAL VI
Zmiany statutu i rozwiązanie OSP


§51.
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby głosów.

§52.
Wniosek o rozwiązanie OSP względnie o zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu zadanie co najmniej 1/2 liczby członków.

§53.
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§54.
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjna w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisje likwidacyjna ustala organ rejestrowy.

§55.
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP.
Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalna przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.


Materiał pochodzi ze strony www.zosprp.pl

Komentarze tylko dla osób zalogowanych. Zaloguj lub zarejestruj się w serwisie.