Obowiązki naczelnika OSP
A+ R A-

Obowiązki naczelnika OSP

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSPObowiązki:
  a) kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
  b) typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,
  c) dysponowanie siłami i środkami JOT,
  d) dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
  e) współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
  f) zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
  g) dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
  h) zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT,
  i) nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
  j) planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęćk) szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
  l) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
  m) utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
  n) nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
  o) informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
  p) dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

Uprawnienia:
  a) dysponowanie siłami i środkami JOT,
  b) kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,
  c) mianowanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
  d) udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
  e) przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
  f) pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
  g)inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

Odpowiedzialność:
  Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.


Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy naczelnika OSP - dowódcy plutonua) Do pomocy w realizacji zadań naczelnika OSP, zarząd OSP wybiera zastępcę naczelnika , który może być zarazem dowódcą plutonu lub dowódcą sekcji,
b) zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
c) z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,
d) z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań,
e) odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności z-ca naczelnika powinien uzyskać niezbędne uprawnienia i środki wykonawcze.

Komentarze tylko dla osób zalogowanych. Zaloguj lub zarejestruj się w serwisie.